پیشنهادهای هنگام مطالعه

1- هدف

2- اعتماد

3- برنامه ریزی

4- خونسردی

5- علاقه

6- تفکر و اندیشه مثبت

7- احساس رضامندی

8- تمرکز حواس

9- طبقه بندی مطالب

10 – فهمیدن مطالب

11- فعال بودن

12- فشار نیاوردن به حافظه

13- اجتناب از مطالعه اجباری

14- استراحت مطلق پس از مطالعه علمی

15-فهمیدن مطالب و خلاصه برداری

16- تکرار

17- تحرک و ورزش

18- مکان مطالعه

19- نور و حرارت مکان مطالعه

20 – زمان مطالعه

21- مطالعه هنگام شب قبل از خواب و صبح زود

22- وضعیت بدن در هنگام مطالعه

23- یادداشت برداری و خلاصه نویسی

24- تندخوانی

25- حداکثر استفاده از تجربیات 

26- برقراری پیوند بین مطالب آموخته شده

27- تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی

28- خط کشیدن زیر عبارات مهم

29- بیان مطالب

30- دقت کافی برای مطالعه

31- از بر خواندن

32- برگه نکته ها

33- استفاده از نقشه ها و تصاویر

34- تقسیم مطالب

35- تمرکز نیرو

36- تغذیه مناسب  ( غذا و اکسیژن  )

37- عدم استفاده از دخانیات

38- سلامت و آرامش ذهنی و عاطفی

39ـ هر  روز یک صفحه قرآن با معنی بخوانید. 

40ـ هنگام مطالعه با وضو باشید و قبل از مطالعه یک بار آیه الکرسی را بخوانید. 

دیدگاهتان را بنویسید