نمایشگاه کارآفرینی

نمایشگاه کارآفرینی و هنرهای دستی دانش آموزان در هفته گرامیداشت مدارس غیردولتی 99-98