ساعت برگزاری کلاس

7:30 صبح تا 12:30 ظهر

زنگ اول:   8 تا 9

زنگ دوم:   9:30 تا 10:30

زنگ سوم:  11 تا 12