نیوتن

 

img14410272

چطور می شود چهار را بین پنج قرار داد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

در زبان یونانی حرف IV به معنای عدد ۴ می باشد.

index

 


 

معمای نیوتون

۳ گاو به مدت ۲ هفته علفهای ۲ چمنزار و هر انچه در این مدت در آن میروید رامیچرند.
۲ گاو به مدت ۴ هفته علفهای ۲ چمنزار و هر انچه در این مدت در آن میروید رامیچرند.
چندگاو به مدت۶ هفته علفهای۶ چمنزار و هر انچه در این مدت درآن میروید رامیچرند؟