پرسش ها و پاسخنامه های رشته تجربی

 پرسش ها و پاسخنامه های رشته تجربی

 

 

پرسش ها و پاسخنامه ها با فرمت (PDF) برای دانلود

ردیف

مـــوضــوع

دانلود

۱

کنکور تجربی ۹۵ (دفترچه عمومی)

pdf-logo-download

۲

کنکور تجربی ۹۵ (دفترچه اختصاصی)

pdf-logo-download

۳

کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۴

pdf-logo-download

۴

کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۳

pdf-logo-download

۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی  سال ۹۳

 

۶

کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۲

pdf-logo-download

۷

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۲

 

۸

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۱

pdf-logo-download

۹

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۱

pdf-logo-download

۱۰

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۰

pdf-logo-download

۱۱

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۰

pdf-logo-download

۱۲

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۹

pdf-logo-download

۱۳

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۹

pdf-logo-download

۱۴

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۸

pdf-logo-download

۱۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۸

pdf-logo-download

۱۶

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۷

pdf-logo-download

۱۷

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۷

pdf-logo-download

۱۸

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۶

pdf-logo-download

۱۹

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۶

pdf-logo-download

۲۰

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۵

pdf-logo-download

۲۱

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۵

pdf-logo-download

۲۲

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۴

pdf-logo-download

۲۳

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۴

pdf-logo-download

۲۴

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۳

pdf-logo-download

۲۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۳

pdf-logo-download