بوی ماه مدرسه

بوی ماه مدرسه

معلم که باشی طعم شیرینی میوه رسیده مهر را بیشتر حس میکنی
معلم که باشی خنکای باد مهر بیشتر از دیگران بر تنت حس میشود
معلم که باشی بوی نوی کاغذ کتاب و جلد دفتربیش از همیشه ترا به وجد میاورد
معلم که باشی شلوغی خیابانهای پاییز و کوچه های مهر بیش از گذشته بر دیدگانت نمایان میشود
و
معلم که باشی ماراتن تپش قلبت با گذر دقیقه ها و ثانیه ها بیش از پیش اهنگ سرعت میگیرد

اری تو همان معلمی هستی که کودک درونت بیش از هزاران کودک بیرون دلتنگ مهر است و مملو از شوق دیداری
دیداری دوباره با مهر و محبت

پیشاپیش فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت بر معلمان و اساتید،باغبانان بوستان علم و دانش،گلهای شکفته گلستان مهر دانش آموزان عزیزمبارک