02

فقط فکر کنید که می توانید به زندگی به دید مثبت تری بنگرید

smile

 

 

من برنده ام
چون
بازنده بودن چاره‌ای جز شکست ندارد.

 

 

 

 

 

 

خودت را باورڪن
پرنده هایےڪه روے
شاخه نشستند

هرگز ترس از شڪستن
شاخه ندارند،

زیرا اعتماد آنها
به شاخه نیست؛
به بالهایشان است..