تصاویر جشنواره خوراکی اسفند ۱۳۹۴

اطلاعات Project

تصاویر جشنواره خوراکی اسفند ۱۳۹۴

نتایج جشنواره خوراکی سال ۱۳۹۴

 

الویه

سرابندی، هنرور، شهبازفر، صافی زاده، دانایی و حسنقلی زاده

سفره هفت سین

کلاس دوم۲ (رمضانپور، سرابندی، حق خواه، توکلیان و محمودی)

کیک

قلعه قافی