پرسش ها و پاسخنامه های رشته انسانی

 پرسش ها و پاسخنامه های رشته انسانی

 

 

پرسش ها و پاسخنامه ها با فرمت (PDF) برای دانلود

ردیف

مـــوضــوع

دانلود

۱

کنکور انسانی ۱۳۹۵ (دفترچه عمومی)

pdf-logo-download

۲

کنکور انسانی ۱۳۹۵ (دفترچه اختصاصی)

pdf-logo-download

۳

پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۴ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۴

پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۴

 

۵

پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۳ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۶

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۳

 pdf-logo-download

۷

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۲ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۸

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۲

 pdf-logo-download

۹

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۱ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۰

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۱

 pdf-logo-download

۱۱

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۰ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۲

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۰

 pdf-logo-download

۱۳

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۹ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۴

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۹

 pdf-logo-download

۱۵

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۸ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۶

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۸

 pdf-logo-download

۱۷

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۷ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۸

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۷

 

۱۹

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۶ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۰

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۶

 pdf-logo-download

۲۱

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۵ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۲

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۵

 pdf-logo-download

۲۳

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۴ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۴

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۴

 pdf-logo-download

۲۵

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۳ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۶

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۳

 pdf-logo-download