پرسش ها و پاسخنامه های رشته انسانی

 پرسش ها و پاسخنامه های رشته انسانی

 

 

پرسش ها و پاسخنامه ها با فرمت (PDF) برای دانلود

ردیف

مـــوضــوع

دانلود

۱

کنکور انسانی ۱۳۹۵ (دفترچه عمومی)

pdf-logo-download

۲

کنکور انسانی ۱۳۹۵ (دفترچه اختصاصی)

pdf-logo-download

۳

پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۴ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۴

پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۴

 

۵

پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۳ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۶

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۳

 pdf-logo-download

۷

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۲ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۸

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۲

 pdf-logo-download

۹

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۱ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۰

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۱

 pdf-logo-download

۱۱

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۹۰ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۲

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۹۰

 pdf-logo-download

۱۳

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۹ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۴

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۹

 pdf-logo-download

۱۵

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۸ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۶

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۸

 pdf-logo-download

۱۷

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۷ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۱۸

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۷

 

۱۹

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۶ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۰

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۶

 pdf-logo-download

۲۱

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۵ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۲

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۵

 pdf-logo-download

۲۳

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۴ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۴

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۴

 pdf-logo-download

۲۵

 پرسش کنکور انسانی ۱۳۸۳ (دفترچه عمومی و اختصاصی)

 pdf-logo-download

۲۶

 پاسخ نامه کنکور انسانی ۱۳۸۳

 pdf-logo-download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش ها و پاسخنامه های رشته تجربی

 پرسش ها و پاسخنامه های رشته تجربی

 

 

پرسش ها و پاسخنامه ها با فرمت (PDF) برای دانلود

ردیف

مـــوضــوع

دانلود

۱

کنکور تجربی ۹۵ (دفترچه عمومی)

pdf-logo-download

۲

کنکور تجربی ۹۵ (دفترچه اختصاصی)

pdf-logo-download

۳

کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۴

pdf-logo-download

۴

کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۳

pdf-logo-download

۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی  سال ۹۳

 

۶

کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۲

pdf-logo-download

۷

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۲

 

۸

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۱

pdf-logo-download

۹

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۱

pdf-logo-download

۱۰

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۰

pdf-logo-download

۱۱

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۹۰

pdf-logo-download

۱۲

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۹

pdf-logo-download

۱۳

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۹

pdf-logo-download

۱۴

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۸

pdf-logo-download

۱۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۸

pdf-logo-download

۱۶

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۷

pdf-logo-download

۱۷

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۷

pdf-logo-download

۱۸

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۶

pdf-logo-download

۱۹

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۶

pdf-logo-download

۲۰

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۵

pdf-logo-download

۲۱

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۵

pdf-logo-download

۲۲

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۴

pdf-logo-download

۲۳

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۴

pdf-logo-download

۲۴

پرسش کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۳

pdf-logo-download

۲۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته تجربی سال ۸۳

pdf-logo-download

پرسش ها و پاسخنامه های رشته ریاضی

 پرسش ها و پاسخنامه های رشته ریاضی

 

 

پرسش ها و پاسخنامه ها با فرمت (PDF) برای دانلود

 

 

ردیف

مـــوضــوع

دانلود

۱

کنکور ریاضی ۹۵ (دفترچه عمومی)

pdf-logo-download

۲

کنکور ریاضی ۹۵ (دفترچه اختصاصی)

pdf-logo-download

۳

کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۴

pdf-logo-download

۴

کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۳

pdf-logo-download

۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۳

pdf-logo-download

۶

کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۲

pdf-logo-download

۷

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۲

pdf-logo-download

۸

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۱

pdf-logo-download

۹

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۱

pdf-logo-download

۱۰

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۰

pdf-logo-download

۱۱

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۹۰

pdf-logo-download

۱۲

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۹

pdf-logo-download

۱۳

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۹

pdf-logo-download

۱۴

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۸

pdf-logo-download

۱۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۸

pdf-logo-download

۱۶

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۷

pdf-logo-download

۱۷

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۷

pdf-logo-download

۱۸

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۶

pdf-logo-download

۱۹

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۶

pdf-logo-download

۲۰

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۵

pdf-logo-download

۲۱

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۵

pdf-logo-download

۲۲

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۴

pdf-logo-download

۲۳

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۴

pdf-logo-download

۲۴

پرسش کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۳

pdf-logo-download

۲۵

پاسخنامه کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک سال ۸۳

pdf-logo-download

 

 

 

 

 

دانلود موسیقی های زیبا مربوط به مدرسه

دانلود موسیقی های زیبا مربوط به روز اول مهر مربوط به مدرسه 

 

موسیقی بوی ماه مدرسه

 

boy-mah-mehr

 

موسیقی مدرسه ها وا شده

 

madrese

 

موسیقی هم شاگردی سلام

 

ham-shagerdi-salam